باسلام
۱- قبل ازتعمیرهردستگاه ابتداگردوغبارآن راپاک نمایید
۲-درقسمت هایی مانندمنابع تغذیه ازدشارژ بودن خازنهامطمئن شوید
۳-باتوجه به عیب دستگاه وداشتن اطلاعات محدوده عیب رامشخص تاازاتئلاف وقت وهم چنین سردرگمی جلوگیری شود
۴-ابتدابه ساکن تمامی قطعات محدوده عیب راازنظرظاهری بررسی نمایید
۵-تمامی ولتاژهای ورودی وخروجی راچک کنید
۶-درصورت داشتن نقشه ازآن پیروی نمایید
۷-درصورت عدم دسترسی به نقشه ازنقشه های دستگاه های مشابه استفاده نمایید
۸-چنانچه ازعیب یابی دستگاه مذکور سردرنمی آوریدبی جهت دستکاری نفرمایید
۹-ازدیگران مشورت بگیریدزیراهمه چیزراهمگان دانند
۱۰-باحوصله ودقت بعلاوه تسلیم نشدن درمقابل عیوب کوشاباشیدوهرگزمایوس نشوید
باآرزوی سربلندی وسرافرازی تمامی عزیزان(حمیدکیانی)