این مقاله با توجه به متون داخل وب سایت کارا ثبت نوشته شده است. نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. ذیلاَ به بررسی ویژگی سرمایه ثبت شرکت تضامنی می پردازیم.


الف- سرمایه نقد و غیرنقد:
در شرکت تضامنی به علت محوریت شخصیت شرکاء و ناچیز بودن سرمایه ، سرمایه نقدی باید تادیه و سرمایه غیرنقدی تقویم و تسلیم شود. این سرمایه مبلغ هنگفتی نخواهد بود زیرا قانون گذار حداقلی برای آن تعیین ننموده است بنابراین از یک طرف شرکاء توان پرداخت آن را دارند و از طرف دیگر برای شروع به کار مقدار کمی نقدینه و اگر سهم الشرکه غیرنقد است محل استقرار و ابراز کار لازم کافی است. از طرف سوم با تادیه و تسلیم سرمایه به شرکت سرمایه از دارایی شرکاء خارج و وارد دارایی شرکت می شود و به این ترتیب وثیقه دیون شخصیت حقوقی تامین می گردد و در صورت ورشکستگی شرکت ،


ب- ارزیابی سهم الشرکه:
در قانون تجارت تقویم سهم الشرکه با تراضی شرکاء صورت می گرفت. طبق ماده 122 همان قانون ، در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاَ به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.
اعتماد قانون گذار به تراضی شرکاء به علت مسئولیت تضامنی آن ها بود . اگر شرکاء بر تقویم سهم الشرکه غیرنقدی به بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی آورده غیرنقدی تراضی نموده بودند، خود ضامن و مسئول تقویم سهم الشرکه به مبلغی بودند که به عنوان سهم الشرکه در سرمایه شرکت قید گردیده است و هیچ ضرر و زیانی متوجه شخص ثالث نبود. در آن قانون به دو مطلب نیز توجه می شد. اول اینکه شرکاء نمی توانستند تراضی بر تقویم سهم الشرکه موهوم نمایند. سهم الشرکه باید وجود می داشت.

[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]