فسخ به معنای پایان دادن یکطرفه به یک قرارداد است . دارنده حق فسخ می تواند بدون رضایت طرف مقابل اقدام به برهم زدن اجاره نماید . البته این گونه موارد بین مستاجر و موجر پیش می آید .
موارد مصرح و قانونی در خصوص این گونه موارد وجود دارد که در قبیل این گونه موارد موجر حق خواهد داشت تا فسخ و عین تخلیه مستاجر را از دادگاه بخواهد . در مواردی از قبیل انتقال ملک مورد اجاره به غیر بدون کسب اجازه از موجر ، عدم پرداخت اجاره بها در تاریخ مقرر ، تعدی و یا تفریط نسبت به عین مستاجره ، استفاده از ملک مورد اجاره در غیر از شغل مقرر در قرارداد اجاره .
در صورت تحقق هر یک از موارد فوق موجر حق فسخ اجاره را دارد و می تواند تخلیه مستاجر را از دادگاه بخواهد .
موجرین و مستاجرین املاک اجاره ای باید قبل از انجام هر گونه کاری با وکیل متخصص و مجرب در این باره مشورت نمایند .
وکیل ملکی یسنا